Meiega seotud õigusaktid

CLP-määrus

Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise (CLP) määruse (EÜ) nr 1272/2008 aluseks on ÜRO ühtne ülemaailmne kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteem (GHS) ning selle eesmärk on tagada tervise ja keskkonna kaitse kõrge tase ning ainete, segude ja toodete vaba liikumine.

 

CLP-määrusega parandati ohtlike ainete direktiivi (67/548/EMÜ (DSD-direktiiv)), ohtlike valmististe direktiivi (1999/45/EÜ (DPD-direktiiv)) ja määrust (EÜ) nr 1907/2006 (REACH-määrus) ning see on alates 1. juunist 2015 ainuke ELis kehtiv ainete ja segude klassifitseerimist ning märgistamist käsitlev õigusakt. CLP-määrus on kõigile liikmesriikidele õiguslikult siduv ja vahetult kohaldatav kõikides tööstussektorites. See kohustab ainete või segude tootjaid, importijaid või allkasutajaid oma ohtlikke kemikaale enne turuleviimist asjakohaselt klassifitseerima, märgistama ja pakendama. CLP-määruse üks põhieesmärk on tuvastada, kas ainel või segul on omadusi, mille tõttu see tuleb klassifitseerida ohtlikuks. Seega on ohutusteabe edastamise esimeseks sammuks klassifitseerimine. Kui asjaomane teave aine või segu kohta (nt toksilisusandmed) vastab CLP-määruse klassifitseerimise kriteeriumidele, määratakse ainele või segule sellega seotud ohtude tuvastamiseks ohuklass ja -kategooria. CLP-määruse ohuklassid hõlmavad füüsikalisi, tervise-, keskkonna- ja muid ohte. Kui aine või segu on klassifitseeritud, tuleb tuvastatud ohtudest teavitada teisi tarneahelas tegutsejaid, sealhulgas tarbijaid.

 

Ohtude märgistamine võimaldab aine või segu kasutajaid ohuklassifikatsioonist märgistuste ja ohutuskaartide abil teavitada, et hoiatada neid ohtudest ja vajadusest seonduvaid riske maandada. CLP-määrus sätestab üksikasjalikud kriteeriumid iga ohuklassi ja -kategooria märgistuselementide jaoks: ohupiktogrammid, tunnussõnad ja standardlaused ohtude, ennetamise, reageerimise, säilitamise ja kõrvaldamise kohta.

 

Määrus sätestab ka üldised normid pakendite jaoks, et tagada ohtlike ainete ja segude ohutu tarnimine. Lisaks ohtudest teavitamise reguleerimisele märgistamisnõuetega on CLP-määrus ka mitmete kemikaalidega seotud riskide juhtimist käsitlevate õigusnormide aluseks.

', { 'anonymize_ip': true });